deKapellekes

Doelstelling

De stichting heeft tot doel het bevorderen van de belangstelling voor kunst en cultuur in de Brabantse Kempen, in het bijzonder in de regio Best/Oirschot.

Dit doel wil de stichting bereiken door het opzetten, uitvoeren en ondersteunen van projecten om de belangstelling voor ‘hoogwaardige’ kunst en cultuur voor een breed publiek en vooral de jeugd te vergroten. Dat kan ook door het vergroten en meer toegankelijk maken van het kunst- en cultuuraanbod. Daarbij uitgaande van “niet méér van hetzelfde”, maar aanvullend op het bestaande. Zij wil niet in concurrentie treden. Indien nodig of nuttig wil zij juist samenwerking aangaan.
Met haar activiteiten wil zij naar buiten treden in pers en publicaties en door middel van haar website vooral ook bij de afronding van een project.
De noodzakelijke middelen worden verworven uit subsidies en schenkingen.

Nader inzicht in:

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Paul Gondrie | Voorzitter
  • Paul Maas | Secretaris/Penningmeest
  • Theo Louwers | Bestuurslid

De projecten worden getoetst door het bestuur en zij trachten bij uitvoering hiervoor brede belangstelling te wekken, vooral ook bij de jeugd. Ze zoekt financiering bij alle daarvoor in aanmerking komende instellingen en overheden.

Lees hier meer over het beleidsplan en de activiteitenverslagen.

Projectvoorstellen en werkwijze

De afgeronde en lopende projecten zijn ontstaan uit initiatief van het bestuur. Nieuwe projecten kunnen door een ieder worden aangeboden. Een onderbouwde aanvraag gericht aan het bestuur is hiervoor nodig. Projecten kunnen door het bestuur worden gehonoreerd als zij voldoen aan de doelstellingen en als er een drager is voor het project al of niet binnen het bestuur.

Bij instemming zal het bestuur overgaan tot het verwerven van fondsen samen met de aanbieder, die veelal ook de drager van het project is. Er wordt samengewerkt met personen en of instanties die bevorderlijk zijn voor het slagen van het project. Het bestuur laat zich indien nodig adviseren door ter zake deskundige derden.