Nieuwsbrief | juni 2014

Nieuwsbrief | juni 2014

Vrienden van deKapellekes,

U steunt ons bij het in standhouden van onze Stichting. Daarom gaan we u ten minste twee maal per jaar op de hoogte houden van de lopende activiteiten en plannen. Dit is onze eerste nieuwsbrief.

Literair Palet
Onlangs hebben we moeten besluiten dat een voortzetting van het Literair Palet met een zestal avonden per jaar in Best en Oirschot helaas niet langer verantwoord is. We hebben het één jaar gedaan en we hebben geleerd dat we ten minste een drietal jaren nodig hebben om een vaste kring van geïnteresseerden op te bouwen. Op dit moment ontbreken ons de middelen maar vooral ook de menskracht om de gewenste
kwaliteit te bereiken en te handhaven.

de Toponiemen van Best
Er wordt hard gewerkt aan de omvangrijke studie van ‘de Toponiemen van Best’ samen met Daniel Vangheluwe uit Bergeijk. We denken
het project in 2015 of 2016 af te ronden en te komen tot publicatie. De bedoeling is dat er een boek en/of dvd komt waarin alle veldnamen
van Best uit 1832 te vinden zijn met een verklaring van de voorkomende veldnamen per herdgang met diverse kaarten. Aan de basis van dit onderzoek staan de minuutplannen van Best, met de leggers. Dit toponiemen onderzoek is nodig bij vrijwel alle soorten van historisch onderzoek. Tot op heden ontbreekt een dergelijk onderzoek van de gemeente Best.

‘Goet te Arle
Onze Stichting neemt deel, samen met de Heemkunde kring ‘Dye van Best’ en de Stichting de Brabantse Boerderij, aan een Werkgroep tot het tot stand brengen van een monografie over de Armenhoef in Best en een aantal educatieve projecten, af te ronden eind 2015.

Onze bijdrage zal zijn; Een historisch geografische beschrijving van de Armenhoef en omgeving, met uiteraard ook aandacht voor Ten Rodeke, de hoeve van Jeroen Bosch. Daarnaast ontwikkelen we educatieve programma o.m. voor het basis- en middelbaaronderwijs. We werken daarbij samen met ‘de Schakel’ en ‘het Heerbeeck college’ de Gemeente Best en met studenten van FONTYS Tilburg.